Obchodní podmínky

Záruční doba činí 24 měsíců, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak a běží od převzetí plnění nebo od splnění dodávky.

Záruka zajišťuje, že zboží bude mít všechny parametry podle smlouvy, podle dokumentace ke zboží a vlastnosti obvyklé. Vady bude oznamovat kupující do konce záruky a to neprodleně po zjištění vady. Faktura bude zaslána na adresu kupujícího na základě uzavřené kupní smlouvy s dohodnutou kupní cenou po dodání a převzetí zboží kupujícím. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákony č.:

zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění zákona č. 635/2004 Sb.
zákon č. 669/2004 Sb.

nebo dalších předpisů a změn vydaných k těmto zákonům k datu vystavení faktury.

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení fakturu vrátit, pokud neodpovídá výše uvedeným zákonům.

Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti a neúplnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení opravené faktury.

V případě neuhrazení celkové částky, je předmět dodávky majetkem výrobce.

Kupující zodpovídá za škody způsobené při převzetí a přepravě zboží na místo určení, pokud si přepravu zajišťuje sám.

Postoupení, započtení pohledávek:

Prodávající nemůže postoupit pohledávky za kupujícího nebo je započíst bez jeho souhlasu.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení:

Sjednání a úhrada výše uvedeného, bude dohodnuta individuálně s odběratelem.

Rozvaděče jsou vyrobeny v souladu s platnými normami: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-2, ČSN EN 60439–4 a normami souvisejícími. Na všechny komponenty použité k výrobě uvedeného rozvaděče jsou ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. A nařízení vlády č. 17/2003 Sb.a 616/2006 Sb. vydána Prohlášení o shodě. U rozvaděčů jsou prováděny „Typové zkoušky“ a „Kusové zkoušky“ dle ČSN-EN 6439-1. Na základě těchto zkoušek je ke každému rozvaděči vydán: „Protokol o kusové zkoušce rozvaděče“ a „Prohlášení o shodě.“